Warunki sprzedaży produktów ZIEL-BRUK®

 1. Każdorazowo przed zakupem produktów ZIEL-BRUK® każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi informacjami, wytycznymi oraz instrukcjami producenta dostępnymi na www.zielbruk.pl
 2. ZIEL-BRUK® udziela Gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od dnia ich dostawy. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia wymiarów, kolorystyki i wyglądu zewnętrznego przed wbudowaniem oraz w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania prac i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK®. Jeżeli kupujący wbudował produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami traci uprawnienia z tytułu gwarancji, a producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy.

  Gwarancji nie podlegają:

  1. wykwity wapienne;
  2. odcienie kolorystyczne uwarunkowane procesem produkcji oraz kolorystyką użytych kruszyw (surowców);
  3. uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek nieprawidłowego transportowania, składowania, przenoszenia, układania, wbudowywania i użytkowania.

  Pełna treść Warunków Gwarancji dostępna jest na https://zielbruk.pl/warunki_gwarancji/

 3. Gwarancja zgodności produktu z zamówionym towarem obejmuje wyłącznie wady dotyczące ilości, kolorystyki i jakości w postaci mechanicznych uszkodzeń i zostanie rozpatrzona wyłącznie jeżeli zostanie zgłoszona w terminie 5 dni od dostawy w formie pisemnej reklamacji.

  Produkty ZIEL-BRUK® należy sprawdzić niezwłocznie (do 5 dni) po dostarczeniu na budowę i:

  1. Porównać wymiary, ilość oraz kolor dostarczonych produktów z zamówieniem;
  2. Zalecamy zakup materiału jednego wzoru ze zbliżonych okresów produkcji (informacja o partii produkcji znajduje się na etykiecie dołączanej do każdej palety z produktami);
  3. Należy sprawdzić czy produkty nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych.

  Po 5 dniach od momentu dostarczenia produktów na budowę reklamacje z tytułu zgodności materiału z zamówieniem (ilość i kolor) oraz ewentualnych uszkodzeń nie będą uznawane.

 4. Odcień koloru dostarczonych na budowę produktów może różnić się od pokazanych na ekspozytorach i na zdjęciach w materiałach reklamowych i nie jest podstawą do reklamacji i żądania wymiany zakupionych produktów. Różnice w jednolitości zabarwienia betonowych elementów wibroprasowanych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne (NORMA PN-EN 1338:2005; PN-EN 1339:2005; PN-EN 1340:2004).
 5. Towar do momentu zapłaty pozostaje własnością producenta.
 6. Strony będące przedsiębiorcami wyłączają obowiązywanie rękojmi.

 7. Towar sprzedawany jest na pełne palety.

  Za palety transportowe oraz Big Bag’i naliczana jest kaucja w wysokości zależnej od rodzaju opakowania od 30 zł/szt. do 73,17 zł/szt. netto (od 36,90 zł/szt. do 90,00 zł/szt. brutto).

  Warunkiem zwrotu kaucji jest wystawienie przez zamawiającego faktury na kwotę zwracanych palet i/lub Big Bag’ów oraz dołączenie dokumentu przyjęcia palet/Big Bag’ów- PZ, podpisanego przez upoważnionego pracownika ZIEL-BRUK Sp. z o. o. albo ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o.

  Zamawiającemu, który nie jest płatnikiem VAT – Producent wystawia fakturę korygującą po przedstawieniu przez zamawiającego dokumentu przyjęcia palet/Big Bag’ów- PZ, podpisanego przez upoważnionego pracownika ZIEL-BRUK Sp. z o. o. albo ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o.

  Zwrot palet i Big Bag’ów następuje staraniem zamawiającego na jego koszt i ryzyko do 90 dni od ich zakupu.

 8. Termin realizacji zamówienia na ogrodzenia i mury wynosi od 1 do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (w zależności od rodzaju zamawianego wzoru i stanów magazynowych).

  Termin realizacji zamówienia na Kostki Szlachetne wynosi od 1 do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (w zależności od rodzaju zamawianego wzoru i stanów magazynowych).

  Termin realizacji zamówienia na Kostki Przemysłowe od 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (w zależności od rodzaju zamawianego wzoru i stanów magazynowych).

  UWAGA! W okresie wiosenno-letnim terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu. Zalecamy w tym okresie wystosować zapytanie o dostępność i czas oczekiwania na wybrany produkt.

 9. Termin ważności złożonego pisemnie zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych. Po tym terminie rezerwacja materiału jest automatycznie anulowana. Zapis nie dotyczy inwestycji rozpoczętych, na które dokonano już pierwszego zatowarowania.

 10. Informacje i przykładowe ilustracje zawarte na stronach internetowych i w materiałach ZIEL-BRUK® zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®. Jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika. W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu, a przy wznoszeniu murów i ścian należy zwrócić się do projektanta/konstruktora z odpowiednimi uprawnieniami.

Ważne informacje i zalecenia ZIEL-BRUK®

PRZED ZAKUPEM I WBUDOWANIEM PRODUKTÓW ZIEL-BRUK® NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

NORMY EUROPEJSKIE

Produkty ZIEL-BRUK® spełniają wymagania norm europejskich: PN-EN 1338:2005, PN-EN 1339:2005, PN-EN 1340:2004, PN-EN 13198:2005, PN-EN 771-3+A1:2015-10 i PN-EN 14992+A1:2012.

ILOŚĆ / KOLOR / USZKODZENIA

Produkty ZIEL-BRUK® należy sprawdzić niezwłocznie (do 5 dni) po dostarczeniu na budowę i:

 • Porównać wymiary, ilość oraz kolor dostarczonych produktów z zamówieniem;
 • Zalecamy zakup materiału jednego wzoru ze zbliżonych okresów produkcji (informacja o partii produkcji znajduje się na etykiecie dołączanej do każdej palety z produktami);
 • Należy sprawdzić czy produkty nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Po 5 dniach od momentu dostarczenia produktów na budowę reklamacje z tytułu zgodności materiału z zamówieniem (ilość i kolor) oraz ewentualnych uszkodzeń nie będą uznawane.

SKŁADOWANIE NA PLACU BUDOWY
 • Nie należy składować piętrowo palet z płytami tarasowymi oraz z elementami ogrodzeń, obrzeży i krawężników oraz eko-ażurem;
 • Palety z produktami ZIEL-BRUK® należy składować na równym, poziomym podłożu. Składowanie na nierównym podłożu może spowodować uszkodzenia mechaniczne i mocne zarysowania elementów;
 • Palety z produktami ZIEL-BRUK® należy składować w oryginalnym opakowaniu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpieczyć (np. przykrywając je folią budowlaną) przed kontaktem z błotem, mieszanką betonową lub innymi substancjami, które mogą zanieczyścić lub uszkodzić produkty;
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie produktów. Niewłaściwe składowanie/paletowanie produktów ZIEL-BRUK® w miejscach do tego nie przystosowanych może spowodować utratę zdrowia lub życia oraz doprowadzić do trwałych uszkodzeń produktów (pęknięcia, złamania, szczerbienia itd.)
NALOTY WAPIENNE

Wykwity w postaci białych plam mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania. Wykwity wapienne nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe produktów i nie są uważane za istotne (NORMA PN-EN 1338:2005; PN-EN 1339:2005; PN-EN 1340:2004).

KOLORYSTYKA PRODUKTÓW W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH I NA EKSPOZYTORACH

Towar zamówiony może odbiegać kolorystycznie od prezentowanego na ekspozycji czy w materiałach reklamowych. Prezentowana kolorystyka poszczególnych produktów na ekspozytorach w Punktach Sprzedaży oraz w materiałach reklamowych ma charakter poglądowy. Produkty dostarczone na inwestycję mogą różnić się od widzianych próbek. Rozkład poszczególnych kolorów na produkcie w kolorach mix nigdy nie jest taki sam dzięki czemu każda inwestycja z naszych produktów jest niepowtarzalna. Różnice w jednolitości zabarwienia betonowych elementów wibroprasowanych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne (NORMA PN-EN 1338:2005; PN-EN 1339:2005; PN-EN 1340:2004). Powyższe w żaden sposób nie wpływa na wysoką jakość dostarczonych produktów i nie podlega reklamacji.

ZAPOBIEGANIE MIEJSCOWEJ KONCENTRACJI KOLORÓW

Aby zminimalizować występowanie skupisk koloru i różnych odcieni należy układać produkty tego samego rodzaju z jednej partii produkcyjnej i zawsze układać z minimum trzech palet mieszając jednocześnie produkty z poszczególnych warstw:

Powyższa zasada ma zastosowanie również przy wbudowywaniu elementów ogrodzeń, ścian i murów.

PRODUKTY USZLACHETNIANE: POSTARZANE, ŚRUTOWANE, ŁUPANE

Technologiczne procesy uszlachetniania betonu mogą powodować różnice w wyglądzie poszczególnych elementów, tj.:

 • Produkty ANTYCZNE w technologii postarzania charakteryzują się nieregularną, zarysowaną powierzchnią oraz łamanymi krawędziami (widoczne są mniejsze lub większe ubytki);
 • Produkty SHOT w technologii śrutowania mogą wykazywać delikatną zmienność efektu śrutowania powierzchni na jednym elemencie i/lub poszczególnych elementach;
 • Produkty SL w technologii łupania wyróżnia niepowtarzalne łupanie/łamanie poszczególnych ścian produktów (bardziej wystające lub bardziej wklęsłe łupnięcia).

Powyższe jest naturalną i charakterystyczną cechą dla zastosowanych technologii co stanowi o oryginalnym wyglądzie tych produktów i nie podlega reklamacji.

 

 

Ważne informacje dotyczące korzystania z informacji na stronach w domenie www.zielbruk.pl

 1. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Ze względu na technologię kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.
 3. Zdjęcia zamieszczone na stronie pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK® i mają charakter poglądowy.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące na stronie.
 5. Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są elementem pomocniczym.
 6. Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
 7. W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu.