Warunki gwarancji

ZIEL-BRUK® Gwarantuje kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów zgodnie z dokumentami odniesienia

Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określanych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Wyroby posiadają deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowane są znakiem. Każda paleta/opakowanie wyrobu posiada etykietę: „Informacja o wyrobie” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, za zgodność z którym produkowany jest wyrób oraz o cechach jakościowych wyrobu.

Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. wynosi 3 lata.

 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
 2. Firma ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez kupującego:
  1. oryginału faktury zakupu wyrobów,
  2. dokumentów WZ w oryginale,
  3. etykiety wyrobu znajdującej się przy każdej palecie dostarczonego produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. – przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
 5. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania produktu, Kupujący powinien złożyć niezwłocznie reklamację na piśmie w miejscu zakupu produktów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży firmy ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.
 6. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
  1. wykwity w postaci białego nalotu,
  2. odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
 7. Wyroby niepełnowartościowe, tzw. II gatunek nie są objęte gwarancją.
 8. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne wyrobów powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
  2. niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
  3. niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania zakupionych wyrobów,
  4. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem,
  5. niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
 9. Brak liniowości ułożonej powierzchni nie może być podstawą do reklamacji, jeżeli wykonawca nie zastosował spoin, których wielkość nie zależy od rodzaju kostki brukowej, a powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
WAŻNE INFORMACJE:
 • Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Ze względu na technologię kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.
 • Zdjęcia zamieszczone w tym folderze pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK® i mają charakter poglądowy.
 • Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w składzie i druku.
 • Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są elementem pomocniczym.
 • Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
 • W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu.

FIRMA ZIEL-BRUK® OD ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU STAWIA JAKOŚĆ SWOICH PRODUKTÓW I ZADOWOLENIE KLIENTA. OD LAT DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY MOGLI SIĘ PAŃSTWO CIESZYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z ZAKUPIONYCH W NASZEJ FIRMIE WYROBÓW.

  WYBIERZ (max. 2 kolory)

  WAPIEŃGRANITPIASKOWIECONYXOCHRAMARMURGALAXY