Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

Administratorami danych osobowych jest ZIEL-BRUK MAKAREWICZ sp. z o.o., Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk i ZIEL- BRUK sp. z o.o., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Administratorzy danych dokonali wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych („IOD”), adres email: oraz . Dane osobowe pozyskane w wyniku zarejestrowania się na stronie internetowej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO¹ tj. na podstawie umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach, przy czym obowiązek prawny ciążący na Administratorach wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną² (dalej „uśude”). Dodatkowo informujemy, iż w przypadku dokonania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. wykonania umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości³. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku skierowania przez Pana/Panią zapytania Pana/Pani dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratorów, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratorów należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe będą przetwarzane:
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy- do czasu wyrejestrowania się przez Pana/Panią z serwisu lub usunięcia konta przez Administratorów.
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy sprzedaży, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację, a także po jej udzieleniu przez okres dwóch lat dla celów archiwizacji.
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach wynikającego z uśude i będą przetwarzane do czasu usunięcia konta z systemu.
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach wynikającego z ustawy o rachunkowości będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.
 • dane osobowe przetwarzane dla celu odpowiedzi na zapytanie będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • przeniesienia danych, oraz
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pana wykonać kontaktując się z podmiotem ZIEL-BRUK MAKAREWICZ sp. z o.o. lub ZIEL-BRUK sp. z o.o.

Podanie danych w formularzu rejestracji jest dobrowolne ale niezbędne w celu rejestracji profilu na stronie internetowej oraz zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów powierzenia. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)