Jakość

FIRMA ZIEL-BRUK® od zawsze na pierwszym miejscu stawia jakość swoich produktów i zadowolenie klienta.
Od lat dokładamy wszelkich starań aby mogli się Państwo cieszyć jak najdłużej z zakupionych w naszej firmie produktów.

Fabryka Płoty
Fabryka Płoty
Fabryka Płoty
NORMY EUROPEJSKIE

Produkty ZIEL-BRUK® spełniają wymagania norm europejskich: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, PN-EN 771-3 i PN-EN 14992.

Wyroby będące elementami nawierzchni drogowej charakteryzują się:

 • odpornością na warunki atmosferyczne i odpornością na środki odladzające,
 • najwyższą „4” klasą odporności na ścieranie,
 • właściwościami nawierzchni antypoślizgowej,
 • niską nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością
CIĄGŁE BADANIA LABORATORYJNE

Jakość naszych produktów kontrolowana jest na bieżąco w laboratoriach zakładowych, a także w zewnętrznych niezależnych laboratoriach, w celu potwierdzenia deklarowanych parametrów technicznych oraz w celu ciągłego doskonalenia jakości i trwałości produktów ZIEL-BRUK®. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej, wytrzymałości na zginanie płyt, obrzeży i krawężników, a także stanowisko do badania ścieralności, nasiąkliwości i odporności na środki odladzające. Dzięki regularnym badaniom jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu dostawę materiałów najwyższej jakości.

LIDERZY DOSTAW SUROWCÓW

Do produkcji stosujemy wyłącznie najwyższej jakości surowce od światowych liderów w swojej dziedzinie, m.in.: wyselekcjonowane grysy norweskie, grysy bazaltowe, piaski kwarcowe, domieszki chemiczne i pigmenty najlepszych zachodnich firm.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i wymaganiom regularnie poszerzamy naszą ofertę oraz wdrażamy nowinki technologiczne i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, do których należy m.in. zakup robota firmy KUKA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

KOSTKA FOTOKATALITYCZNA

Naszej firmie nie jest obojętna ochrona środowiska naturalnego, dlatego w ostatnim czasie wprowadziliśmy do produkcji technologię TX Active, dzięki której możemy wyprodukować fotokatalityczną kostkę brukową redukującą zanieczyszczenia powietrza – badania potwierdzone przez laboratorium HTC w Leimen (Niemcy), zgodnie z normą UNI 11247:2007. W procesie fotokatalizy trujące spaliny mogą być przekształcane w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. „Wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawiera dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła.” Betonowa kostka brukowa o właściwościach fotokatalitycznych jest nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokich walorach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Szczególne znaczenie takiej kostki widać w zastosowaniu jej jako nawierzchni drogowych i chodnikowych eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Dzięki jej aktywnej powierzchni, uzyskujemy poprawę czystości powietrza, a tym samym wzrost jakości życia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin i smogu. Oprócz właściwości fotokatalitycznych, kostki brukowe na bazie cementu TioCem® charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi: wysoką wytrzymałością, niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością w obecności środków odladzających, co przekłada się na ich dłuższą trwałość. Kostki brukowe produkowane w technologii TX Active dostępne są tylko na indywidualne zamówienie w większości wzorów o powierzchni klasycznej (gładkiej) tj. szlachetne kostki klasyczne oraz kostki przemysłowe.

ZNAK CE

Asortyment budowlany ZIEL-BRUK® oznakowany symbolem CE, jest deklaracją producenta, że oznaczony w ten sposób wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego norm oraz dyrektyw związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Najwyższa "4" klasa odporności na ścieranie

Właściwości nawierzchni antypoślizgowej

Najwyższa "3" klasa odporności na warunki atmosferyczne oznacza niską nasiąkliwość i odporność na środki odladzające

NORMY EUROPEJSKIE: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, PN-EN 771-3 PN-EN 14992.

Znak uprawniający do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów we wszystkich krajach unii europejskiej. Ce to również deklaracja producenta, że oznaczony tak wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Gwarancja jakości

ZIEL-BRUK® GWARANTUJE KUPUJĄCEMU JAKOŚĆ SPRZEDAWANYCH WYROBÓW ZGODNIE Z DOKUMENTAMI ODNIESIENIA.

Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określanych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. wynosi 3 lata.

Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Firma ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez kupującego: oryginału faktury zakupu wyrobów, dokumentów WZ w oryginale, etykiety wyrobu znajdującej się przy każdej palecie dostarczonego produktu. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. – przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania produktu, Kupujący powinien złożyć niezwłocznie reklamację na piśmie w miejscu zakupu produktów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży firmy ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.

Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia: wykwity w postaci białego nalotu, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.

Wyroby niepełnowartościowe, tzw. II gatunek nie są objęte gwarancją.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne wyrobów powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
 • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
 • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania zakupionych wyrobów
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

Brak liniowości ułożonej powierzchni nie może być podstawą do reklamacji, jeżeli wykonawca nie zastosował spoin, których wielkość nie zależy od rodzaju kostki brukowej a powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

WAŻNE INFORMACJE:
 • Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Ze względu na technologię kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.
 • Zdjęcia zamieszczone na stronie pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK®​ i mają charakter poglądowy.
 • Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące na stronie.
 • Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są elementem pomocniczym.
 • Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
 • W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu.