Jakość

FIRMA ZIEL-BRUK® od zawsze na pierwszym miejscu stawia jakość swoich produktów i zadowolenie klienta.
Od lat dokładamy wszelkich starań aby mogli się Państwo cieszyć jak najdłużej z zakupionych w naszej firmie produktów.

Fabryka Płoty
Fabryka Płoty
Fabryka Płoty
NORMY EUROPEJSKIE

Produkty ZIEL-BRUK® spełniają wymagania norm europejskich: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, PN-EN 771-3 i PN-EN 14992.

Wyroby będące elementami nawierzchni drogowej charakteryzują się:

 • odpornością na warunki atmosferyczne i odpornością na środki odladzające,
 • najwyższą „4” klasą odporności na ścieranie,
 • właściwościami nawierzchni antypoślizgowej,
 • niską nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością
CIĄGŁE BADANIA LABORATORYJNE

Jakość naszych produktów kontrolowana jest na bieżąco w laboratoriach zakładowych, a także w zewnętrznych niezależnych laboratoriach, w celu potwierdzenia deklarowanych parametrów technicznych oraz w celu ciągłego doskonalenia jakości i trwałości produktów ZIEL-BRUK®. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska do badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej, wytrzymałości na zginanie płyt, obrzeży i krawężników, a także stanowisko do badania ścieralności, nasiąkliwości i odporności na środki odladzające. Dzięki regularnym badaniom jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu dostawę materiałów najwyższej jakości.

LIDERZY DOSTAW SUROWCÓW

Do produkcji stosujemy wyłącznie najwyższej jakości surowce od światowych liderów w swojej dziedzinie, m.in.: wyselekcjonowane grysy norweskie, grysy bazaltowe, piaski kwarcowe, domieszki chemiczne i pigmenty najlepszych zachodnich firm.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i wymaganiom regularnie poszerzamy naszą ofertę oraz wdrażamy nowinki technologiczne i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, do których należy m.in. zakup robota firmy KUKA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

KOSTKA FOTOKATALITYCZNA

Naszej firmie nie jest obojętna ochrona środowiska naturalnego, dlatego w ostatnim czasie wprowadziliśmy do produkcji technologię TX Active, dzięki której możemy wyprodukować fotokatalityczną kostkę brukową redukującą zanieczyszczenia powietrza – badania potwierdzone przez laboratorium HTC w Leimen (Niemcy), zgodnie z normą UNI 11247:2007. W procesie fotokatalizy trujące spaliny mogą być przekształcane w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. „Wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawiera dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła.” Betonowa kostka brukowa o właściwościach fotokatalitycznych jest nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokich walorach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Szczególne znaczenie takiej kostki widać w zastosowaniu jej jako nawierzchni drogowych i chodnikowych eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Dzięki jej aktywnej powierzchni, uzyskujemy poprawę czystości powietrza, a tym samym wzrost jakości życia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin i smogu. Oprócz właściwości fotokatalitycznych, kostki brukowe na bazie cementu TioCem® charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi: wysoką wytrzymałością, niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością w obecności środków odladzających, co przekłada się na ich dłuższą trwałość. Kostki brukowe produkowane w technologii TX Active dostępne są tylko na indywidualne zamówienie w większości wzorów o powierzchni klasycznej (gładkiej) tj. szlachetne kostki klasyczne oraz kostki przemysłowe.

ZNAK CE

Asortyment budowlany ZIEL-BRUK® oznakowany symbolem CE, jest deklaracją producenta, że oznaczony w ten sposób wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego norm oraz dyrektyw związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Najwyższa "4" klasa odporności na ścieranie

Właściwości nawierzchni antypoślizgowej

Najwyższa "3" klasa odporności na warunki atmosferyczne oznacza niską nasiąkliwość i odporność na środki odladzające

NORMY EUROPEJSKIE: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, PN-EN 771-3 PN-EN 14992.

Znak uprawniający do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów we wszystkich krajach unii europejskiej. Ce to również deklaracja producenta, że oznaczony tak wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Gwarancja jakości

ZIEL-BRUK® GWARANTUJE KUPUJĄCEMU JAKOŚĆ SPRZEDAWANYCH WYROBÓW ZGODNIE Z DOKUMENTAMI ODNIESIENIA.

Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określanych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. wynosi 3 lata.

Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Firma ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o. jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez kupującego: oryginału faktury zakupu wyrobów, dokumentów WZ w oryginale, etykiety wyrobu znajdującej się przy każdej palecie dostarczonego produktu. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. – przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania produktu, Kupujący powinien złożyć niezwłocznie reklamację na piśmie w miejscu zakupu produktów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży firmy ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Sp. z o.o. bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.

Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia: wykwity w postaci białego nalotu, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.

Wyroby niepełnowartościowe, tzw. II gatunek nie są objęte gwarancją.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne wyrobów powstałe w wyniku:

 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
 • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
 • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania zakupionych wyrobów
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

Brak liniowości ułożonej powierzchni nie może być podstawą do reklamacji, jeżeli wykonawca nie zastosował spoin, których wielkość nie zależy od rodzaju kostki brukowej a powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INFORMACJI NA STRONACH W DOMENIE WWW.ZIELBRUK.PL
 • Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Ze względu na technologię kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.
 • Zdjęcia zamieszczone na stronie pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK® i mają charakter poglądowy.
 • Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące na stronie.
 • Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są elementem pomocniczym.
 • Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
 • W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospodarowania terenu.

Nagrody i wyróżnienia

nagroda
Przedsiębiorstwo
Fair Play
(2010-2018)
nagroda
Medal Europejski
(2006, 2007, 2012,
2014, 2015, 2017)
nagroda
Trzeci Diament
do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu
(2020)
nagroda
Business
Centre
Club
nagroda
Lubuski
Lider Biznesu
(2010)
nagroda
Nasze Dobre
Lubuskie
(2016)