Użytkowanie, pielęgnacja i konserwacja produktów ZIEL-BRUK®

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH I PŁYT TARASOWYCH NIE WYMAGA SPECJALNYCH ZABIEGÓW, JEDNAK NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ NIŻEJ WYMIENIONYMI ZALECENIAMI, BY UTRZYMAŁA SWÓJ IDEALNY WYGLĄD.

TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ

Trwałość i stabilność nawierzchni zależy od prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej podbudowy i podsypki oraz prawidłowo dobranego materiału nawierzchni.  Dla ruchu pieszego stosuje się kostkę lub płyty betonowe o grubości 4-8 cm. Na powierzchniach obciążonych ruchem samochodów zalecamy stosować grubość kostek brukowych od 8 cm.

ODŚNIEŻANIE

Zalecamy zrezygnować z posypywania solą nawierzchni wykonanych ze szlachetnych elementów betonowych oraz płyt tarasowych. Stosowanie soli może prowadzić do zmian na powierzchni tj. odprysków czy przebarwień. Alternatywnie można posypać nawierzchnię np. grysem o ziarnistości 2/5 mm bez frakcji pylastej i glin. W przypadku nawierzchni przeznaczonych dla ruchu samochodowego przepuszczających wodę, nie wolno stosować soli i substancji rozpuszczających lód, gdyż spływająca z nich woda może trafić do wód gruntowych. Odśnieżanie ostrymi narzędziami (łopaty, kilofy itp.) może spowodować nieodwracalne uszkodzenia struktury wierzchniej produktów betonowych, dlatego należy używać narzędzia z plastikową lub gumową osłoną. Śnieg należy zmiatać zanim zostanie ubity.

NAPRAWY I PIELĘGNACJA

Podczas użytkowania należy sprawdzać czy fugi są całkowicie wypełnione i w razie potrzeby uzupełniać odpowiednim materiałem (piaskiem naturalnym 0-2 mm, piaskiem łamanym 0-2 mm lub gotowymi mieszankami fug). Materiał do spoinowania/fugowania powinien być drobny, płukany i bez zanieczyszczeń (bez frakcji pylastych i bez gliny). Zawartość pyłów czy gliny w materiale do spoinowania/fugowania może doprowadzić do trwałego zabrudzenia kostek brukowych czy płyt tarasowych. 

Na posesjach, przy których brak jest asfaltowej lub wybrukowanej infrastruktury drogowej należy szczególnie utrzymywać w czystości nawierzchnię wykonaną z elementów betonowych. Zanieczyszczenia tj. pył, kurz, ziemia, nanoszone przez wiatr, obuwie lub koła pojazdów lub inny sposób wchodzą w strukturę elementów betonowych powodując ich zabrudzenie co jest nieuniknionym efektem eksploatacji nawierzchni i nie może być podstawą roszczeń z tego tytułu. W przypadku takich zabrudzeń elementy betonowe należy czyścić niezwłocznie przy pomocy szczotki ryżowej o twardym włosiu i bieżącej wody.

W przypadku trudnych zabrudzeń np. olejem, winem, resztkami zaprawy, rdzą lub zaplamieniem przez liście lub kwiaty, zalecamy zastosować specjalne środki do czyszczenia o odpowiednim składzie dostępne w hurtowniach i marketach budowlanych i postępować wg zawartej na nich instrukcji.

W przypadku przeprowadzania prac remontowo-budowlanych np. na elewacji oraz prac zakładania i pielęgnacji ogrodów nawierzchnię i mury z betonu należy zabezpieczyć np. folią i taśmą, gdyż zabrudzenia powstałe wskutek tych prac mogą być bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia.

Na nawierzchniach i murach mogą pojawić się od strony północno-wschodniej w miejscach zacienionych, zalesionych lub wilgotnych porosty z mchu. Należy je usuwać specjalnymi środkami do usuwania mchu dostępnymi w hurtowniach budowlanych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

IMPREGNACJA

Nawierzchnie i ogrodzenia betonowe można impregnować środkami chemicznymi, aby zminimalizować wystąpienie zabrudzeń lub pojawianie się mchów. Jednak należy pamiętać, iż mogą one zmienić barwę elementów betonowych oraz zmniejszyć przepuszczalność wody, dlatego należy przeprowadzić próbę danego środka na niewielkiej powierzchni. Impregnowana powierzchnia musi być wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, gdyż zabieg impregnacji może utrwalić istniejące zabrudzenia. Środki do impregnacji powierzchniowej betonu (kostek brukowych, płyt tarasowych, ogrodzeń) dostępne są w marketach i hurtowniach budowlanych. Przed przystąpieniem do impregnacji należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu.

Generalnie do czyszczenia i impregnacji nawierzchni wykonanych z elementów betonowych nie wolno stosować silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić trwale strukturę elementów betonowych jak i zanieczyścić środowisko naturalne.

ŚLADY UŻYTKOWANIA

Kostki i płyty betonowe są przede wszystkim produktami użytkowymi, również gdy mamy do czynienia z produktami Szlachetnymi. Podawane przez producenta zalecenia zastosowania dla ruchu pieszego czy samochodowego dotyczą przede wszystkim wytrzymałości na statyczne czy dynamiczne obciążenia pod warunkiem prawidłowo wykonanej podbudowy i podsypki. Powstawanie na powierzchni kostki brukowej i płyt betonowych śladów użytkowania poprzez działanie czynników mechanicznych i atmosferycznych jest czymś normalnym i nieuniknionym i nie podlega reklamacji.