Promocje i konkursy

ziel_bruk_konkurs_fotograficzny

 

ZASADY I REGULAMIN (poniżej)  KONKURSU „ZIEL-BRUK® POD MOIM DOMEM I W MOIM OGRODZIE”

Nagroda główna Aparat Fujifilm Instax Mini 11 biały + 10 wkładów + Etui o łącznej wartości 439 zł oraz do rozdania mamy 10 pakietów gadżetów ZIEL-BRUK® (w skład pakietu wchodzi m.in.: przejściówka samochodowa USB, torba bawełniana, T-shirt, notes, długopis, ołówek)

Jak wygrać?

 1. Musisz być właścicielem/współwłaścicielem posesji, na której wbudowano produkty marki ZIEL-BRUK®.
 2. Polub nasz fanpage oraz Post Konkursowy.
 3. Zrób zdjęcie zaaranżowanej i wbudowanej na Twojej posesji nawierzchni i/lub ogrodzenia wykonanych z produktów marki ZIEL-BRUK®
  Najlepiej przy ładnej i słonecznej pogodzie.
 4. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.zielbruk.pl/promocje-i-konkursy/
 5. Wyślij wykonane zdjęcie/zdjęcia w oryginalnym formacie (bez pomniejszania, bez kompresji) do 30.09.2020 na adres: . Pamiętaj! Wysłanie zdjęć na podany adres email jest automatycznie akceptacją Regulaminu Konkursu!
 6. Czekaj na wyniki, które ogłosimy 13.10.2020 na naszym FB.

Na najciekawsze fotografie najciekawszych przydomowych aranżacji wykonanych z produktów marki ZIEL-BRUK® czekamy do 30 września 2020 r. do godz. 23:59:59.

Zapraszamy
Zespół ZIEL-BRUK®

REGULAMIN KONKURSU „ZIEL-BRUK® POD MOIM DOMEM I W MOIM OGRODZIE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „ZIEL-BRUK® pod moim domem i w moim ogrodzie” oraz fundatorem nagrody głównej jest firma ZIEL-BRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mosiężnej 27, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS. KRS: 0000164443 | NIP 929-010-00-67 | REGON 970020566
 2.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego Facebook.com.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/zielbrukpl/ (dalej: „Profil”).
 2. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2020 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2020 roku do godziny 23:59:59.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być właściciel/współwłaściciel nieruchomości, na której wbudowano produkty marki ZIEL-BRUK®, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i 4.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu www.facebook.com, a podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są prawdziwe, i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Konkursu jest:
  1. Wykonanie przez Uczestnika zdjęcia/zdjęć zaaranżowanych i wbudowanych produktów marki ZIEL-BRUK® na posesji należącej do Uczestnika.
  2. Przesłanie wykonanej fotografii w oryginalnym formacie (bez pomniejszania, bez kompresji) na adres: z dopiskiem Konkurs „ZIEL-BRUK® pod moim domem i w moim ogrodzie”. Wysłanie zdjęć na podany adres e-mail jest automatycznie akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
  3. Polubienie fanpage’a Organizatora oraz Postu Konkursowego.
 2. W ramach konkursu można wysłać dowolną liczbę zdjęć, przy czym ich liczba nie będzie miała wpływu na wybór laureatów.
 3. Jeśli prezentowana na zdjęciach posesja z nawierzchnią z kostki brukowej nie jest własnością fotografującego, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody właściciela nawierzchni na nieograniczoną publikację zdjęć. Nieuzyskanie pisemnej zgody jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika z konkursu. Pisemną zgodę należy dołączyć do przesyłanych zdjęć.
 4. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika. Zamieszczona praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, zawierają dane osobowe, są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagród. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.
 9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.
 10. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureatów – autorów najciekawszych zdjęć, przy czym kryteriami oceny będą zgodność pracy z zadaniem oraz atrakcyjność zdjęcia i treści na nim przekazanych.
 11. Najwyżej ocenione zdjęcia zostaną zamieszczone na Profilu Organizatora oraz jego stronach internetowych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć, również tych, które nie zdobyły żadnej nagrody.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczenie ich zdjęć w materiałach promocyjnych Organizatora tj. w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz w drukowanych materiałach informacyjno – reklamowych Organizatora i podmiotów powiązanych.
 13. Główną nagrodę, o której mowa w § 5 otrzyma uczestnik wyłoniony przez Komisję.
 14. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest estetyka zdjęcia oraz wysokie walory artystyczne.
 15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13 października 2020 roku na Profilu wraz ze wskazaniem laureatów nagrody głównej i nagród dodatkowych (10 pakietów gadżetów).
 16. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników, o którym mowa w pkt. 15 powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy termin prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/zielbrukpl.

§ 5. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są: Nagroda główna Aparat Fujifilm Instax Mini 11 biały + 10 wkładów + Etui o łącznej wartości 439 zł oraz do rozdania mamy 10 pakietów gadżetów ZIEL-BRUK® (w skład pakietu wchodzi m.in.: przejściówka samochodowa USB, torba bawełniana, T-shirt, notes, długopis, ołówek).
 2. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszonych prac konkursowych.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez portal Facebook w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.
 6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 3 dni od wysłania powiadomienia e-mail odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 5 pkt 6 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com.
 8. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 10 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 6 powyżej.

§ 6. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne i wyłączne prawa autorskie, a Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych, nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej (www.facebook.com).

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą przekazania/przesłania wykonanych zdjęć na adres Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie Zielbruk.pl i stronach powiązanych oraz na stronach i w materiałach promocyjnych podmiotów powiązanych, a także do przetwarzania i opracowywania zdjęć na potrzeby prowadzonej akcji reklamowej.
 2. Z chwilą przesłania zdjęć na adres Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do wszystkich przesłanych zdjęć, udzielonej na czas nieograniczony, na wszelkich polach eksploatacji określonych powyżej.
 3. Z chwilą przesłania/przekazania zdjęć w ramach niniejszego Konkursu, zarówno Laureat, jak i Uczestnicy, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na posługiwanie się przez Organizatora ich wizerunkiem utrwalonym na zdjęciach, na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w powyższych postanowieniach.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu zdjęć w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.zielbruk.pl/promocje-i-konkursy/ 
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres:
 5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdym momencie trwania Konkursu.

  WYBIERZ (max. 2 kolory)

  WAPIEŃGRANITPIASKOWIECONYXOCHRAMARMURGALAXY